Service & Support   |    Download   |    SMDERI        中文  |  EN

常见床垫故障排除——长虫

床垫在使用中长期无翻动或不清洁,可能会滋生细菌及螨虫。请保持室内空气畅通,时常换洗床单并清洁床垫表面。